Wat is BHV

Organisaties zijn verplicht om de Bedrijfshulpverlening (BHV) in hun organisatie in te bedden.

Organisaties zijn verplicht om de Bedrijfshulpverlening (BHV) in hun organisatie in te bedden. Universiteit Leiden heeft een uitgebreide organisatie voor BHV. De BHV organisatie bestaat uit medewerkers die, na het volgen van een opleiding, kunnen optreden bij kleine incidenten in de universitaire gebouwen. Ook verlenen zij assistentie aan externe hulpverleners bij grotere calamiteiten. In het geval van een grote calamiteit treedt de regeling coördinatie crisisbeheersing in werking.

De taken van de BHV-ploeg zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het bestrijden van een beginnende brand en het voorkomen en beperken van ongevallen en brand;
  • het alarmeren en evacueren van medewerkers en studenten in noodsituaties;
  • bij grote calamiteiten contact onderhouden met de brandweer en andere hulp-verleningsorganisaties;
  • preventie van ongevallen en calamiteiten.
De BHV-coördinator draagt zorg dat er voldoende medewerkers zijn opgeleid. Hij of zij is verantwoordelijk voor het organiseren van diverse oefeningen voor de BHV-ploeg. Het betreft hier blusoefeningen, herhalingslessen reanimatie en verbandleer en oefeningen op de eigen locatie zoals portofoon- en gebouwverkenningsoefeningen. Daarnaast wordt er minstens éénmaal per jaar een onaangekondigde ontruimingsoefening (wettelijke verplichting) gehouden. De arbo- en milieucoördinator is verantwoordelijk voor het actueel houden van het ontruimings- en calamiteitenplan. Wil je lid worden van de BHV-ploeg op jouw eigen locatie? Neem dan contact op met de BHV-coördinator op jouw locatie. Het lidmaatschap van de BHV-ploeg wordt door de Universiteit zeer gewaardeerd wat mede tot uitdrukking komt in een jaarlijkse vergoeding (in de maand december).

Ontruimingsprocedure

In geval van een calamiteit wordt iedereen binnen het gebouw gewaarschuwd via het alarmeringssysteem. Als het alarm afgaat, hoort u een tweetonig geluid (slow whoop). U bent in dat geval verplicht het gebouw zo snel en rustig mogelijk te verlaten en naar het verzamelpunt te gaan.

Op diverse plaatsen in het gebouw hangen ontruimingsplattegronden waarop staat aangegeven hoe u bij een ontruiming het gebouw zo snel mogelijk kunt verlaten (vluchtwegen, uitgang en nooduitgangen).

Gebruik hierbij nooit de lift.

Meer informatie over BHV vindt u bij de site van de afdeling VGM. Daarnaast heeft Universiteit Leiden een aparte ontruimingsite.

Laatst Gewijzigd: 20-09-2016