Huisreglement Faculteit Governance and Global Affairs

De Faculteit Governance and Global Affairs kent een aantal huisregels. Deze zijn in een huisreglement vastgelegd en hebben tot doel de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers en medewerkers in de gebouwen te waarborgen.

Gebouwen, algemene ruimtes en werkkamers

 • In de gebouwen en op de terreinen van de Faculteit Governance and Global Affairs geldt een algeheel rookverbod.

 • Dit geldt ook voor de entree, het binnenplein en voorplein binnen de hekken.

 • Het is strikt verboden eigen elektrische apparaten (waterkokers, koffiezetapparaat e.d.) anders dan ICT-apparatuur voor onderwijs- of onderzoeksdoeleinde aan te sluiten en te gebruiken in de gebouwen.

 • Huisdieren met uitzondering van hulpdieren zoals een geleidehond zijn niet toegestaan.

 • Facultaire eigendommen dienen niet onbeheerd achter gelaten te worden, sluit uw kamer ook als u slechts enkele minuten weg bent.

 • Sluit ramen en deuren en schakel apparatuur uit als u weggaat.

 • Nooduitgangen dienen te worden vrijgehouden.

 • Fietsen dienen uitsluitend geplaatst te worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Fout geplaatste fietsen worden verwijderd.

 • In openbare ruimten dient men zich zo te gedragen dat er geen overlast veroorzaakt wordt.

 • In gangen, toiletten, lift en trappenhuis, mogen geen obstakels geplaatst worden;

 • Het is niet toegestaan de trappen in het gebouw te blokkeren en/of op de trappen te zitten.

 • Het is niet toegestaan om zelfstandig planten of ander groen te plaatsen.

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 • Bij de Faculteit Governance and Global Affairs wordt gebruik gemaakt van flexplekken - uw kantoor is geen opbergruimte. Zorg ervoor dat uw werkplek zo leeg mogelijk achterblijft bij vertrek zodat het bureau voor een ieder bruikbaar is.

 • Zet geen losse spullen op de vloer of vensterbanken zodat de schoonmaakmedewerkers uw werkplek goed kunnen reinigen.

Toestemming nodig voor...

Zonder toestemming van het beheer mogen de volgende zaken zich niet voordoen:

 • Het ophangen van vlaggen, spandoeken in of aan de gebouwen.

 • Affiches, posters aanbrengen elders dan de daarvoor vast aangewezen prikborden.

 • Het houden van promotionele activiteiten in de algemene ruimtes.

 • Het houden van een borrel, receptie of feest.

 • Kamerversieringen ophangen zonder gebruik te maken van de daarvoor bestemde ophangsysteem.

Onderwijsruimtes

 • Onderwijszalen dienen schoon en opgeruimd achter gelaten te worden, het verdient aanbeveling om geen eten en drinken te nuttigen in de college- en computerzalen.

 • Zet uw mobiele telefoon stil of uit tijdens college. 

 • Laat facultaire eigendommen niet onbeheerd achter (tijdens pauzes).

 • Het is niet toegestaan aanwezig meubilair buiten de collegezaal te (ver)plaatsen;

 • Het is niet toegestaan collegezalen te bezetten zonder dat hiervoor vooraf een reservering is gemaakt.

 • Bij gebruik van door de receptie uitgeleende materialen, bent u als gebruiker er verantwoordelijk voor dat het geleende goed volledig en direct na gebruik retour wordt gebracht.

 • Als gebruiker van een collegezaal bent u verantwoordelijk voor het goed en schoon achterlaten van de zaal voor een volgende gebruiker. Sluit daarom na afloop van het

Restaurantruimte

 • Het is strikt verboden eigen elektrische apparaten anders dan studiegerelateerde apparaten (laptop, iPad, netbook e.d.) aan te sluiten en/of te gebruiken in het restaurant.

 • Tussen 12.00 - 14.00 uur hebben lunchgasten in het restaurant voorrang op andere gebruikers.

 • Het is niet toegestaan restaurantmeubilair elders te gebruiken dan in het restaurant.

 • Zonder voorafgaande toestemming van het beheer is het niet toegestaan folders voor promotie- of reclameactiviteiten op enige wijze te verspreiden in het restaurant.

Voor uw en onze veiligheid

 • U dient deuren vrij te houden. Gangen en trappen mogen niet worden versperd door personen, plaatsing van meubilair of andere voorwerpen. Zelfsluitende deuren mogen niet worden vastgezet.

 • Brandblusmiddelen moeten altijd vrij toegankelijk zijn.

 • Bij brand dient u geen gebruik te maken van de lift.

 • Technische apparatuur en kantoormachines (b.v. fotokopieerapparatuur of keukenapparatuur) mogen slechts worden bediend met gebruikmaking van de daarvoor bestemde schakelaars, toetsen en handgrepen. Iedere hiervan afwijkende handeling, zoals het openen van apparatuur bij storing, is verboden.

 • Alle losse elektrische apparaten die niet om technische redenen ingeschakeld hoeven te blijven dienen aan het einde van de werkdag te worden uitgeschakeld.

 • Voor het gebruik van elektrische apparaten anders dan onder 4. genoemd is goedkeuring door de algemene dienst vereist.

 • Geen losse draden, obstakels en papierafval op de vloer achterlaten.

 • Ramen na werktijd sluiten.

 • In geval van ontruiming alleen waardepapieren meenemen en het gebouw volgens de instructies verlaten via de aangegeven nooduitgangen.

 • Het is verplicht de instructies van de BHV op te volgen.

 • Indien men brandblusapparaten gebruikt heeft, hoe kort dan ook, dit na afloop melden aan de coördinator BHV.

 • Meldt alle geconstateerde calamiteiten, vandalisme of diefstal aan de coördinator BHV of diens vervanger.

 • Aanwezigen moeten op de hoogte zijn van onze veiligheidsinstructies.

Sancties

 • Bezoekers die de huisregels overtreden en/of aanwijzingen van FGGA-medewerkers niet opvolgen, kan de toegang tot de gebouwen van de faculteit ontzegd worden. In het gebouw zijn videocamera’s aanwezig ter bescherming van uw en onze eigendommen. De directie is bevoegd om passende sancties op te leggen bij overtreding van de huisregels.

 • Aangebrachte schade dient te worden vergoed / Kosten door het niet naleven van regels kunnen te allen tijde in rekening worden gebracht.

Indien u één of meerdere van deze regels niet in acht neemt is de medewerker algemene dienst of receptie gemachtigd u hierop te wijzen.

Meld gebreken, opmerkingen en/of klachten bij de Servicedesk van FGGA tst. 8704 - servicedeskDH@ufb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 01-04-2016